Parafia pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie

ul. Tadeusza Kościuszki 11
63-930 Jutrosin

tel.  65 5471 409

Historia

I ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

  1. Archiwum Parafii św. Elżbiety w Jutrosinie:

ANORDUNG, betr. Sigentumsübertragung auf den Rechsmilitärfiskus, 8 Juli 1917

BEKANNTMACHUNG betreffend Beschlangnahme, Bestandserhebung und Enteigung sowie freiwillige Ablieferung von Glocken aus Bronze

COPIA vidimata Visitationis Ecclesiae parochialis et Ecclesiae Sancta Crucis in oppido Jutrosin per illustrem Reverendissimum Dominum Joannem Franciscum Wolski Archidiaconum Sremensem Anno Domini 1667. 9 Octobris

COPIA vidimata Visitationis Ecclesiae parochialis in oppido Jutrosin atque Ecclesiae Sanctae Crucis extra oppidum sitae, per Illustr. et Rndsm. Ignatium Gninski, Archidiaconum Sremensem, die 30 mensis Martii, anno 1684 peractae

LIST abpa Likowskiego do Dozoru Kościelnego, Poznań 19 czerwca 1906, L. D. 5303/06

LIST proboszcza Michała Stróżyńskiego do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu z dnia 14 marca 1947 r.

OPIS beneficjum jutrosińskiego z 21 lipca 1822 r.

OPIS kościoła i probostwa w Jutrosinie położonego w Archidiecezji Poznańskiej, w Dekanacie Krobskim, do introdukcji X. Antoniego Smitkowskiego

PROTOKOLARZ Dozoru Kościelnego za lata 1876 – 1905 (Protokolle das Kirchenkollegiums 1876 – 1905)

TRADYCJA beneficjum Jutrosińskiego Ks. Administratorowi Niklewiczowi przez Ks. Dziekana Waścińskiego, Jutrosin dnia 26 maja 1903 roku,

TRADYCJA beneficjum Jutrosińskiego ks. Komendarzowi Dratwie przez ks. Dziekana Waścińskiego, Jutrosin, dnia 12 stycznia 1905

VISITATIO Ecclesiae in oppido Jutroszyno Anno 1661 die 18 Octobris Albertus etc. Episcopus Posnaniensis

 

  1. Archiwum Państwowe w Poznaniu:

 

PRZYWILEJ  Prokopa Kołaczkowskiego: Akta Miejskie Jutrosina, I/4, f. 1 – 9

OPISANIE stanu kościoła, sprzętów, ruchomości, rezydencyi, y budynków plebańskich, Gospodarskich, tudzież Inwentarza Plebani Jutrosinskiey, 8 marca 1804: Landratsamt des Kreises Rawitsch, Dział V, Kościoły, Akta szczegółowe, Syg. 1040 [Acta specialia, betr. die katholischen Kirchen Sachen von Jutroschin 1822 – 1906]

 

 

  1. Biblioteka Kórnicka PAN

 

KOPIA aktu założenia szkoły katolickiej w Jutrosinie z 20 kwietnia 1805:    11 155, f. 49 – 51

TEKST przemówienia WM Zakonu Maltańskiego podczas wręczania Olgierdowi Czartoryskiemu wielkiego krzyża mistrzowskiego Zakonu oraz (...) fotografia Olgierda i Mechtyldy z Habsburgów: 11 990, f. 2

 

  1. Muzeum Ziemi Jutrosińskiej

 

HOMILIA JE ks. Abpa Stanisława Gądeckiego wygłoszona 15 września 2002 r. podczas uroczystej mszy św. celebrowanej z okazji 100 – lecia kościoła parafialnego pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jutrosinie, stenogram w zbiorach Muzeum Ziemi Jutrosińskiej

LIST do proboszcza jutrosińskiego Andrzeja Wojciechowskiego, z dnia 18 września 2002 roku

RELACJA Franciszka Waścińskiego, Jutrosin dn. 25 kwietnia 1988 r. – Uzupełnienie

 

 

 

 

II WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE

 

CZARTORYSKI Z., Listy z podróży, wyd. II, Poznań 1897

NOWACKI J., Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, „Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. X, Poznań 1950,

WIERZBOWSKI T., Matricularum Regni Poloniae Summaria, Warszawa 1912 - 1915,  t. IV,

ZDZISŁAW ks. Czartoryski, Wspomnienie pośmiertne. Pamięci zmarłego poświęcił S. B. P., Poznań 1909

 

III MONOGRAFIE, OPRACOWANIA, ARTYKUŁY

 

BICKERICH W., Bilder aus der Gegenreformation im Posner Lande [w:] „Innere Mission“, t. III/1908, s. 175 – 177

JĘDRAŚ S., Miasto i gmina Jutrosin, Leszno 1999

KLEIN F., Sztuka kościelna w Księstwie Poznańskiem, dodatek do „Dziennika Poznańskiego” № 200, Sobota, 2 września 1911

KORYTKOWSKI J., Brevis descriptio historico – geographica Ecclesiairum Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis ad ordinem decanatum digestarum... , Gnesnae 1888

KOZICKI W., Józef Mehoffer, „Sztuki Piękne, R. III, 1926/1927, z. 10 – 11,

KRZYŻOSIAK A., Pastor Marcin Zakobielski – 10 duszpasterz gminy ewangelickiej, „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 95/2004, s. 9

KRZYŻOSIAK A., Zwyczaje ewangelików jutrosińskich, „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 96/2004, s. 10 – 11

KRZYŻOSIAK R.,  Historia zapisana na dzwonach , „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 106/2007, s. 12 – 13

KRZYŻOSIAK R., Historia zapisana na dzwonach. Dzwony z kościoła św. Katarzyny i kościoła św. Krzyża w Jutrosinie, „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 107/2007, s. 12 – 13

KRZYŻOSIAK R., Ks. Andrzej Chirucki, proboszcz jutrosiński, „Wiadomości Jutrosińskie, nr 86/2002, s. 12 – 14

KRZYŻOSIAK R., Nieznany epizod historii protestantów wielkopolskich końca XVII wieku (Jutrosin), „Przegląd Wielkopolski”, nr 71 (1/2006), s. 32 – 34

KRZYŻOSIAK R., Przybycie Niemców do Jutrosina w XVII w., „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 8/2002, s. 6 – 8.

KRZYŻOSIAK R., Tumult religijny w Jutrosinie 13 grudnia 1719 roku, „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 87/2002, s. 12 – 13.

KRZYŻOSIAK R., Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Jutrosinie. 100 lat istnienia obecnego kościoła, Jutrosin 2002, s. 16

KRZYŻOSIAK R., Ziemia jutrosińska podczas „Potopu szwedzkiego” (1655 – 1660), „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 102 / 2006,

KSIĘŻA społecznicy w Wielkopolsce 1894 – 1919. Słownik biograficzny, tom I (A – H), Gniezno 1992

KSIĘŻA społecznicy w Wielkopolsce 1894 – 1919. Słownik biograficzny, tom II (I – O), Gniezno 2007

KWILECKI A., [red.], Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2004

ŁUKASZEWICZ J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezji poznańskiej, t. I - II, Poznań 1858 (wydanie fotooffsetowe, Inowrocław, bd)

MIEDZIŃSKI J., Ziemia rawicka w legendzie i baśni. Na podstawie zapisków i podań ludowych opracował Józef  Miedziński nauczyciel Gimnazjum Państwowego w Rawiczu, Rawicz 1937

MIKOŁAJEWSKI I., Moja Mała Ojczyzna, „Wiadomości Jutrosińskie”,  nr 95 z 2004 r., s. 5

MŁYNARSKA – KALETYNOWA M., Pierwsze lokacje miast w dorzeczu Orli w XII - XIII w., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973

MORYSON J., Książę Olgierd Czartoryski h. Pogoń Litewska (15. 10. 1888 – 6. 2. 1977). Życie i działalność społeczno – polityczna, UAM 2007

NADARZYŃSKA A., Szukając zaginionej. Błogosławiona Maria Karłowska założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej  (1865 – 1935), wyd. II, bm 1997

NOWACKI J., Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I – II, Poznań 1954 – 1956,

NOWAK T. G., Polichromia sakralna Antoniego Procajłowicz w Wielkopolsce, WSSP w Poznaniu 1970, maszynopis pracy magisterskiej

NOWE Kościoły w dyecezyi poznańskiej, dodatek do  „Przewodnika Katolickiego”, Poznań 28 lutego 1904

NOWIŃSKI K., Polska. Arcydzieła w architekturze, Warszawa 2003,

SALA sportowa w Jutrosinie, „Wiadomości Jutrosińskie”, nr 67/1998, s. 6

SKURATOWICZ J., Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań 1992

SOBISIAK W., Dzieje ziemi rawickiej, Poznań 1967,

STABIŃSKA J., Bardzo umiłowała. Matka Maria Karłowska założycielka Zgromadzenia sióstr Pasterek Od Opatrzności Bożej, Jabłonowo Pomorskie 1986

STEFAŃSKI K., Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005

SYNOWIEC A., Dzieje parafii Św. Elżbiety w Jutrosinie w latach 1945 – 2002, UAM, 2007, maszynopis pracy magisterskiej

ŚLIWIŃSKI D., Kościół św. Elżbiety w Jutrosinie, „Kronika Wielkopolska”, nr 2 (106) z roku 2003, s.

TAZBIR J., Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999

TOBOLSKI B., Widziane od środka, „Przewodnik Katolicki”, nr 10 z 11 marca 2007 r., s. IV (wkładka).

WIERZBICKA A., Kościół w Jutrosinie, „Spotkania z Zabytkami”, nr 6/1993, s. 32 – 34

Z POGRANICZA. Konsekracja dzwonów w Jutrosinie, „Dziennik Poznański”, 14 września 1927

ZAKOBIELSKI M. L., Geschichte der Evangelischen Kirchgemeinde Jutroschin von 1642 bis 1912. Eine Festgabe zum 50 jährigen Jubiläum der gegemvärtigen Kirche, der Evangelischen Gemeinde dargereicht von ihrem Pfarrer ... , Jutroschin 1913

ŻMUDZIŃSKI J., Witraże w kościele św. Elżbiety w Jutrosinie 1902 [w:] Józef Mehoffer Opus Magnum, Muzeum Narodowe w Krakowie 2000

 

 

IV POZOSTAŁE

 

ARNOLD S., Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej (w. XII-XIII), „Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski”, Kraków 1927

BIAŁA karta ewidencyjna zabytków wyposażenia ruchomego kościoła parafialnego p. w. św. Elżbiety w Jutrosinie, oprac. B. Dębińska, ODZ w Lesznie, 1974

DZIANISAU W., Kościoł św. Szymona i Alieny, Miensk 1996 [broszura],

DZIENNICZEK S. M. Faustyny Kowalskiej profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków 1983

DZIENNIK Urzędowy Rejencji Pruskiej № 1482 ze stycznia 1834 r., s. 30 – 31.

DZIENNIK Ustaw z dnia 19 kwietnia 1946

KATALOG zabytków sztuki w Polsce, tom V, województwo poznańskie pod redakcją Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej, z. 21, powiat rawicki, Warszawa, bd.,

KLASZTOR i kościół Franciszkanów na Goruszkach, Poznań 2001

KŁOCZOWSKI J., Kościół Katolicki na świecie i w Polsce, Katowice 1986

KONECZNY F. Święci w dziejach narodu polskiego, Kraków 1985

KONECZNY F., Dzieje Ślązka, Kraków 1896

KONOPCZYŃSKI Wł., Dzieje Polski nowożytnej, wyd. IV, Warszawa 1999

KRYNICKI, Dzieje Kościoła Powszechnego, wyd. III, Włocławek 1925

KUBALA L., Wojna szwecka w roku 1655 i 1656 (Szkiców Historycznych serya V), Lwów 1913

OSIŃSKA P., Jutrosin. Od naśladownictwa do tworzenia [w cyklu:] Historia na progu świątyni, wyemitowanym przez poznański ośrodek TV w 2005 [kopia w zbiorach Muzeum Ziemi Jutrosińskiej].

POLSKI Słownik Biograficzny, t. III, s. 103

SZULC E., Cmentarze ewangelickie w Warszawie: Cmentarz Ewangelicko – Augsburski, Cmentarz Ewangelicko – Reformowany, Warszawa 1989

WĄSICKI J., Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. II, z. 1

WERNER A., STEFFANI J., Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen, 1898

WOJCIECHOWSKI Z., Pogranicze plemienne śląsko - wielkopolskie i problem kształtowania się państwa Polan, „Przegląd Zachodni”, t. VIII, nr 5 - 6, Poznań 1952

 

V STRONY WWW

 

http://buk.wolfnet.pl

http://forum.franciszkanie.net

http://pl.wikipedia.org

http://teki.bkpan.poznan.pl

http://www.biezdrowo.prv.pl

http://www.filipini.poznan

www.auschwitz.org.pl

www.jezuici.pl/sanktuarium.kalisz